Hoppa till sidans innehåll

Föreningens historia


FALU SPORT-OCH PISTOLSKYTTEKLUBB

Liten historik

Grundandet

Föreningen bildades av ett fyrtiotal intresserade vid sammanträde på Grand Hotell i Falun den 8 juli 1941. Föreningen erhöll namnet Falu Pistolskytteförening. Den 26 augusti 1941 erhöll föreningen inträde i Svenska Pistolskytteförbundet under medlemsnummer 362.

 

Av den första verksamhetsberättelsen framgår, att Kungl. Social-styrelsen med skrivelse av den 12 september samma år meddelat, att föreningen fått nådigt tillstånd att inköpa 10 st. pistoler jämte erforderlig ammunition. Det visade sig dock svårt att anskaffa pistoler, varför föreningen endast kunde förvärva 1 st. Walther PP 6 mm, 2 st. Walther Olympia 6 mm och 1 st. Walther PP 7,65 mm.

 

Den 29 september instruerades medlemmarna i pistolskytte av officerare från Kungl. Dalregementet. Övningsskjutningarna började den 5 oktober på en träningsbana, som föreningen fått disponera på Falu Kopparverks mark vid Skålpussen. Under hösten hade vid banan uppförts en materialbod utan kostnad för föreningen.

 

Föreningens första ordförande var grosshandlare Jos Th. Östling, sekreterare civilingenjör Vilgot Lanner och kassör fotograf Konrad Hedman. Medlemsantalet var 87 st., medlems­avgiften 5 kr, antal lossade skott 3147 st.

 

1940-talet

Redan 1942 anordnade föreningen allmän fältskjutning på Dalregementets övningsområde med 56 startande från 10 föreningar inom länet.

 

År 1945 anslöts föreningen till Dalarnas pistolskyttekrets. Samma år anordnade föreningen tillsammans med Dalregementets pistol­skytteförening och Falu polismäns pistolskytteklubb fältskjutning i Dalregementets fält­skjutnings­terräng. Tävlingen var öppen för medlemmar tillhörande samtliga pistolskytte­föreningar i länet. I tävlingen deltog icke mindre än 74 skyttar.

 

Efter anmälan till länsstyrelsen av vissa boende i närheten av föreningens skjutbana rörande risker för dem under pågående skjutning, ålades föreningen att vidtaga vissa åtgärder be­träffande såväl skjutriktningens ändrande som kulfånget. Styrelsen förklarade sig villig till­mötesgå nämnda krav. Ändringarna äro avsedda att utföras så snart förhållandena det med­giva.

 

År 1948 anslöts föreningen till Svenska Sportskytteförbundet. Anslutningen hade föregåtts av underhandlingar med Dalregementets pistolskytteförening och Sportskytteklubben i Falun. Vid underhandlingarna överenskoms att Falu pistolskytteförening på sitt program upptager sportskytte med pistol och att de andra föreningarna helt avstår från dessa grenar. En följd av det intima samarbete, som inletts med Dalregementet är att föreningens med­lemmar fått tillfälle att på Dalregementets inomhusbana ägna sig åt skytte vintertid. Vid SM i Uppsala fick föreningen för första gången en svensk mästare genom Sven Erlandsson, som vann klass C på 341 p efter särskjutning.

 

1950-talet

År 1952 fick föreningen löfte av Dalregementet att få disponera den nya kammar­skjutnings­banan på Myran. Verksamheten flyttades då från Skålpussen. I fältskjutningssammanhang anordnades dels fältskjutning på bergmästare Olof Eklunds marker vid Bäckehagen dels nationell fältskjutning Faluträffen på Dalregementets övningsområde.

 

År 1953 anordnade föreningen en stridsskjutning, som var en ny tävlingsform för Dalarna.

Till tävlingen var alla kretsens föreningar inbjudna.

 

År 1956 anordnade föreningen en fältskjutning mot djurfigurer under namnet Falujakten. Tävlingen blev mycket populär. På sportskyttesidan noterade föreningen en fin framgång för Sigge Dely, som segrade på silhuett i landskampen mot Tyskland.

 

År 1958 anordnades fältskjutningen Falu-Jakten tillsammans med Falu Sportskytteklubb. Föreningen hade klubbtävling i fältskjutning mot Sågmyra. Hilding Mikaelsson var landslags­skytt på silhuett vid NM i Åbo. Av verksamhetsberättelsen framgår att det varit en stegrad aktivitet, utmärkta resultat, en sällsport god kamratanda och en markant bredd på toppen.

 

Detta år fick Falu Sportskytteklubb ett förslag om tävlingsutbyte mellan vänorterna Falun och Hamina (Fredrikshamn) i Finland. Tävlingen skulle omfatta grovpistol helmatch och armé­gevär 300 m halvmatch. Varje lag består av 7 skyttar, varav de fem bästa resultaten räknas.

 

1960-talet

År 1961 anordnades den första tävlingen på gemensam bana i Hamina. Numera äger täv­lingen rum vartannat år i Falun och vartannat i Hamina. Numera brukar man också skjuta en extra­tävling, som kan variera. Som överledare för tävlingen har regelmässigt regements­chefen eller högre regementsofficer deltagit. De flesta segrarna har tagits av Hamina men så har också lagen många gånger innehållit finländska landslagsmän på såväl gevärs- som på pistolsidan. På senare år har dock Falun kunnat ta några segrar. Det är egentligen fantastiskt att man kunnat hålla liv i en sådan här klubbtävling i två länder i över 40 år! På 1970-talet ändrades pistoltävlingen till att omfatta finpistol (sportpistol). Tävlingen anord­nades i början som brevmatch.

 

År 1960 hade representanter för Falu pistolskytteförening, Dalregementets pistolskytte­förening och Falupolisens IK ett sammanträde för att diskutera ett samgående till en förening. Det skulle ur administrativ synpunkt underlätta om verksamheten kunde centraliseras. En förening skulle också bli starkare utåt. Vid sammanträdet framkom, att av olika orsaker borde Dalregementets pistolskytteförening och Falupolisens IK vara kvar som föreningar men man föreslog en sammanslagning av Falu pistolskytteförening och Falu Sportskytteklubb. Dalregementets och polisens skyttar kunde ju civilt tävla för den samman­slagna föreningen. Som namn på föreningen föreslogs Falu Sport. Föreningen kvarstod under samma medlemsnummer hos Svenska Pistolskytteförbundet men namnändringen skulle underställas förbundet för godkännande, vilket inte blev det lättaste. Dåvarande förbundssekreteraren kunde inte tänka sig Falu Sport eller Falu Sportskytteklubb. Det var omöjligt. Han föreslog efter flera långa telefonsamtal Falu Pistol- och Sportskytteklubb men sekreteraren Lennart Carle föreslog då Falu Sport- och Pistolskytteklubb, vilket förbundet accepterade att gälla fr.o.m. år 1961. I kortversionen skjuter föreningens skyttar i dag under beteckningen Falu Sport!

 

Föreningens stora stjärna under 1960-1970 talen var Arne Beckeman. Han vann många krets­mästerskap och var alltid ankare i föreningens lag. År 1963 blev han svensk mästare på revolver i skolskjutning vid SM i Östersund. Samma år vann han även revolverklassen vid ÖSM. Han är hittills den ende av föreningens skyttar, som erhållit Svenska Pistolskytte­förbundets stormästarmärke.

 

År 1966 fick föreningen lämna den tidigare använda banan och flytta till en annan kort­hållsbana på Dalregementets övningsområde. Fo-befälhavaren Gösta Wetterhall skänkte en gammal militärbarack, som föreningen genom stora ansträngningar lyckades förvandla till en skjuthall. Banans placering var inte den lämpligaste, i ena riktningen lasarettet och i en annan riktning kyrkogården.

 

1970-talet

År 1972 tillkom en inomhusskjutbana i Lugnets sporthall, som fått stor betydelse för utbild­nings­verksamheten under vinterhalvåret. Under året träffades överenskommelse med Falubygdens jaktskytteklubb om ett underarrende för att förlägga en pistolbana till Sanders hemman efter Borlängevägen. Banan har under årens lopp byggts ut med skjuthall och duellställ på 25 m för 25 skyttar, fripistolhall för 10 skyttar samt en permanent fältskyttestig, efter vilken den nationella fältskjutningen Kopparknallen numera anordnas. Det var emeller­tid kärvt ekonomiskt. Falu kommun avslog år 1974 en framställning om bidrag till banan och styrelsen nödgades teckna ett banklån på 5000 kronor. Emellertid lämnade Falu kommun glädjande nog ett bidrag till banan under år 1976.

 

År 1975 erövrade Lennart Carle i klass A och Arne Beckeman i klass C Dalarnas pistolskytte­krets mästarsköld för alltid genom att under 15 år i respektive klass ha flest segrar vid kretsmästerskapet i skolskjutning.

 

Under år 1977 tändes en ny stjärna hos föreningen, då föreningens nuvarande ordförande Bengt Jansson som klass 1-skytt tog andraplatsen vid ÖSM i banskjutning klass C med 483 p. Han sköt under året även mycket höga fältskytteresultat.

 

Under år 1978 besiktigades och godkändes skjutbanan och föreningen erhöll av Skytte­för­bundens Överstyrelse ett bidrag på 5.000 kronor. Föreningen deltog i fritidsutställningen ”Falun Kan” med snygga utställningsskärmar i Lugnets sporthall.

 

1980-talet

År 1983 erhåller Lennart Carle Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse, förtjänsttecknet i guld.

 

År 1984 blev Bengt Jansson svensk mästare på snabbpistol och tilldelades Falu kommuns hederspris för goda idrottsliga insatser.

 

Åren 1985-1986 deltog Bengt Jansson i landslaget på snabbpistol. Han blev 1986 ånyo svensk mästare på snabbpistol.

 

1990-talet

År 1990 blev Anders Christensson svensk mästare på snabbpistol.

Lennart Carle erhåller Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i guld.

 

Åren 1991- 1993 vann Bengt Jansson, Anders Christensson och Arnold Broberg lagmäster­skapet vid SM på snabbpistol. År 1991 tog Bengt Jansson andra platsen vid SM på snabb­pistol. Anders Christensson har haft landslagsuppdrag på snabbpistol.

 

År 1993 erhöll föreningen av Falu kommun 10,000 kronor för skjutbanan. Bingolotto­verk­samheten har möjliggjort att ett betydande arbete lagts ned på skjutbanan.

 

År 1994 vann Anders Christensson SM på snabbpistol. Vid krets- och nationella tävlingar stod föreningens skyttar som segrare drygt 20 gånger . Flest segrar hade Bengt och Jan-Ola Jansson. Bingolottoverksamheten inbringade 80,000 kronor, vilket möjliggjorde ytterligare arbeten på skjutbanan.

 

År 1995 vann Bengt Jansson, Anders Christensson och Arnold Broberg lagmästerskapet vid SM på snabbpistol. Under året lämnade Falu kommun ett ekonomiskt bidrag till handikapp­anpassad toalett på skjutbanan och gatukontoret hjälpte till med sand till banan. Vid krets­mästerskapen höll sig föreningens skyttar väl framme. Bengt Jansson, Jan-Ola Jansson, Kenneth Pettersson, Lars-Gunnar Sjöblom är ofta förekommande namn i prislistorna.

 

År 1996 vann Bengt Jansson, Anders Christensson och Arnold Broberg lagmästerskapet vid SM på snabbpistol. Arnold Broberg ingick i landslaget på snabbpistol och deltog vid NM i Danmark. Anna-Karin Jansson kvalade in i damjuniorlandslaget. Vid Nordiska Mästerskapen tog hon silvermedaljen på standardpistol och bronsmedaljen på sportpistol och blev även svensk mästarinna på sportpistol för damjuniorer. Vid kretsmästerskapen fick Kenneth Pettersson segrar i både fält- och banskjutningen. Sven-Erik Mases erhåller Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i silver.

 

År 1997 vann Bengt Jansson, Anders Christensson och Arnold Broberg ånyo lagmästerskapet vid SM på snabbpistol. Anders Christensson blev svensk mästare på snabbpistol. Arnold Broberg och Anders Christensson ingick i landslaget på snabbpistol och representerade Sverige vid EM i Finland. Vid kretsmästerskapen återfinns som vanligt Bengt Jansson och Jan-Ola Jansson i topp. Föreningen har bedrivit utbildning för det nya pistolskyttekortet och godkända prov har genomförts av 43 medlemmar, vilket är ett bra resultat. Falu kommuns hederspris för goda idrottsliga insatser tilldelades Anna-Karin Jansson.

 

År 1998 blev Arnold Broberg svensk mästare på snabbpistol. Föreningen ansluts till Svenska Handikappidrottsförbundet. Kenneth Pettersson deltog i VM i handikappskytte i Santander i Spanien och blev bäste svensk på luftpistol, sportpistol och fripistol. Arnold Broberg har ingått i landslaget på snabbpistol och har deltagit i VM i Barcelona och i internationella tävlingar i Tyskland samt i landskamp mot Finland, som han vann. Vid kretsmästerskapen firade föreningens skyttar stora triumfer Föreningens skyttar vann samtliga lagtävlingar, vilket tyder på en bra bredd på toppen. Jan-Ola Jansson vann flera klasser med bl.a. nytt kretsmästerskapsrekord i vapengrupp B på 488 p.

Anders Christensson erhöll Falu kommuns hederspris för goda idrottsliga insatser.

 

År 1999 blev Arnold Broberg ånyo svensk mästare på snabbpistol. Han blev även östsvensk mästare på snabbpistol och har ingått i landslaget på snabbpistol.

 

Vid handikapp NM i Åbo vann Kenneth Pettersson luftpistoltävlingen. Bengt Jansson vann sportpistol och fripistol och båda ingick i Sveriges segrande lag på luftpistol, sportpistol och fripistol.

 

Vid handikapp SM på luftpistol segrade Bengt Jansson. Vid ÖSM i fältskjutning i Sala vann Jan-Ola Jansson, Kenneth Pettersson och Hans Hedström lagmästerskapet i vapengrupp C med 141 träff, dvs. endast tre bomskott på 144 skott.

 

Vid ÖSM i banskjutning gjorde Jan-Ola Jansson en mycket stark insats genom att ta silver­medaljerna i tre vapengrupper. Vid SM i banskjutning gick Jan-Ola Jansson till final i både vapengrupp B och C.

 

Vid kretsmästerskapen i banskjutning vann Jan-Ola Jansson vapengrupp C. Vid krets­mäster­skapen i fältskjutning tog föreningens skyttar tre lagsegrar. Individuellt tog Bengt Jansson, Jan-Ola Jansson och Marita Jansson flera medaljer. I poängligan för standardmedaljen i guld har Jan-Ola Jansson 305 p.

 

Kenneth Pettersson har som förste svensk tävlat på de nya olympiabanorna i Sydney, Australien i Oceania Shooting Championships 1999 och har glädjande nog uttagits att få deltaga i Paralympics i Sydney år 2000, Aten 2004 samt Peking 2008.

2000-talet

År 2000 är inte färdigsummerat men Jan-Ola Jansson har vunnit vapengrupp A vid ÖSM i fältskjutning och tagit fjärde platsen i vapengrupp C vid SM i banskjutning. Han nalkas stormästarmärket.

 

2010-talet

...

  

Kvinnor i klubben

Föreningen har haft och har flera duktiga kvinnliga skyttar. Tidigare var Marianne Beckeman ett känt namn. Numera har Marita Jansson, Anna-Karin Jansson, Lena Persson, Malin Hellström, Anette Karlsson, Susanne Kneckt och Anna Åhman-Berndtsson nått bra resultat med bl.a. segrar vid DM i sportskytte och vid kretsmästerskap.

Organisation

Föreningen består av en styrelse omfattande 9 personer. 

Lennart Carle satt som sekreterare mellan 1960 - 2007 och Sven-Erik Mases som kassaförvaltare mellan 1965 och 2007.

  

Föreningen har en nationell pistolsektion, en internationell pistolsektion, en internationell gevärssektion, en utbildningssektion och en handikappsektion. 

 

Årsavgiften är 1260 kr för seniorer och 350 kr för juniorer. Vid årsskiftet 1999/2000 hade föreningen 160 medlemmar. Under 2000-talet har medlemsantalet svävat kring 165 och 180 medlemmar varje år med ett 60-tal aktiva. Fr.o.m. 2015 gjordes medlemskapet om till ett "all inclusive"-medlemskap vilket har medfört att antalet aktiva medlemmar har ökat till ca 85 samt ett 20-tal stödmedlemmar.

 

Föreningen har ett omfattande tävlingsprogram med serietävlingar i fältskjutning och sportpistol, klubbmästerskap i samtliga sportskyttegrenar på pistol, samt i precision- och fältskjutning. Föreningen arrangerar årligen en nationell fältskjutning ”Kopparknallen” samt en nationell precisionsskjutning "Kopparsmällen". Vi arrangerar ofta kretsmästerskap och distriksmästerskap i olika grenar. Föreningen deltar i de allsvenska serierna i olika pistolgrenar.

 

Ekonomiskt har föreningen genom åren haft det ganska kärvt. Föreningens hedersmedlem Gösta Saxholm (1912-2004) bidrog verksamt till klubbens framgångsrika lotterier genom av honom tillverkade och skänkta kopparsaker. Bingolottoverksamheten betydde under många år mycket för att stabilisera ekonomin. 

 

Under vinterhalvåret bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet på skjutbanan i Lugnets sporthall.

 

Lennart Carle

Sekreterare

 

 

Uppdaterad: 30 AUG 2016 00:34 Skribent: Lennart Carle

Medlemssidorna... 

Som medlem i Falu Sport- & PSK har du möjlighet att se betydligt mer innehåll på hemsidan än vad som visas offentligt. För att få tillträde till dessa sidor behöver du registrera din e-postadress i föreningens medlemsregister. En kort film om hur du loggar in hittar du här! 

Mejla webmaster på This is a mailto link om du vill få tillgång till medlemssidorna.

Tävlingskalendrar:

Dalakretsens tävlingsprogram

Pistolskytteförbundets tävlingskalender

Skyttesportförbundets tävlingskalender

Postadress:
Falu Sport- & PSK
Box 1097
79110 Falun

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: falusport@falusport....

Se all info

SISU Idrottssutbildarna

grasroten_190x150